Anunţ privind achiziţia de "hartie tipografica" în cadrul proiectului "Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat" ID 3537

Data: 09.08.2010

SC MILLENIUM DESIGN GROUP SRL, în calitate de partener în cadrul proiectului “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat” ID 3537 invită operatorii economici interesaţi să depună o ofertă pentru achiziţia de "hartie tipografica".

Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (MECTS-UMPFE) a demarat în data de 1 decembrie 2008, proiectul cu titlul " Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat ", cofinanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 1 - "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere", Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”. Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 36 de luni, în parteneriat cu Educaţia 2000+ şi Millenium Design Group.

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă de 98% din valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile care se acordă după cum urmează: 77.35% din finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi 22.65% din finanţarea nerambursabilă acordată din bugetul naţional, 2% din contribuţia eligibilă a beneficiarului (MECTS-UMPFE).

SC MILLENIUM DESIGN GROUP SRL, în calitate de Partener, în cadrul proiectului, lansează procedura deschisă, respectiv procedura de compare directa, în conformitate cu cerinţele Procedurii pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art. 8 din OUG 34/2006, cu modificarile şi completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 9 lit. c1 din aceeaşi ordonanţă.

Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de "hartie tipografica" în cadrul proiectului "Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat" ID 3537. Pentru achizitia acestor servicii, se solicită ofertarea  următoarelor articole:

• Denumire: coli offset
• Cantitate: 25.000 buc.

SPECIFICAŢII TEHNICE
Coli offset 120 gr, format 70x100 cm.
Cerinţele impuse prin specificaţiile tehnice sunt minimale.

Cod CPV:
22991000-3 – hartie pt ziar
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut.
Bugetul total alocat achiziţiei nu va depăşi suma de: 20.825 RON fără TVA

Termenul limită de depune a ofertelor: 17 AUGUST 2010, ora 11:30 (ora locală). Ofertele vor fi depuse la adresa de mai jos. Orice oferta primită după termenul limită de depunere a ofertelor sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.

Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă timp de 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.

Operatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii de luni - vineri, între orele 10.00 - 16.30 (ora locală) cu excepţia sărbătorilor legale la adresa de mai jos:

Contact:
Alina Ene
SC MILLENIUM DESIGN GROUP SRL
Adresă: Punct de lucru Str. Ionescu Gion nr 12, sector 3, Bucureşti
Tel.: +40 21 326 23 15; Fax: +40 21 326 23 16
E-mail: office@m-design.ro

  Anunt achizitie hartie 2.pdf (300 KB)